logo

info sessions
GRTU & Business 1st free info sessions

businessfirstlogo

BE INFORMED
Click here to see what's on

Energy Audit Scheme

employers and jobseekers(2)

module graphic

Photo Gallery

Who's online

We have 115 guests and no members online

traffic3

Il-Preokkupazzjoni tal-GRTU tibqa dwar d-delivery persons u nies ohra li jahdmu permezz tat-toroq

Il-GRTU Il-Kamra Maltija ghall-Intraprizi Zghar u Medji laqghet b’entuzjazmu l-ahbar li habbret l-LESA din il-gimgha li wara li gew varati s-sitt twissijiet fuq kontravenzjonijiet tat-traffiku aktar kmieni din is-sena, l-gwardjan lokali wissa mall-5,400 xufier. Din kienet wahda mill-proposti li l-GRTU kienet pproponiet ghar-riforma, fejn il-gwardjan lokali ghandu jkun l-Ufficcjal li jwissi u jeduka u mhux biss li jharrek.

Filwaqt li l-GRTU taghmilha cara li dawk kollha li jabbuzaw ghandhom jigu ppenalizzati turi l-preokkupazzjoni taghha ghal dawk li xogholhom jiddependi mit-toroq, fosthom id-delivery persons li l-posizzjoni taghhom dejjem qeghda tidditerjora. Il-GRTU ilha ghal diversi xhur titkellem ghan nom ta’ dawn l-operaturi bil-ghan li jintlahaq ftehim bejn l-entitajiet ikkoncernati fejn dawn jkunu jistghu joperaw minghajr d-diffikultajjiet li jiltaqghu maghhom ta’ kuljum. Is-Soluzzjoni m’hijiex wahda facli, specjalment meta wiehed iqis il-limitazzjonijiet fl-infrastruttura tat-toroq izda kompromess irid jinstghab. Dan ghaliex il-livell ta’ stress li jaffaccjaw ta’ kulljum meta jaghmlu gurnata jithabtu fit-traffiku u jaraw fejn l-ahjar jipparkjaw biex ma jaqilawx citazzjoni u fl-istess hin ikunu f’distanza dicenti biex ihottu u jghabbu x-xoghol, hu eccessiv u qed jiswa hafna hela ta’ hin u flus lill-kumpaniji.

Kienu d-diversi laqghat li l-GRTU ghamlet mall-LESA li b’xi mod ghenu sabiex dawn l-operaturi setghu joperaw gewwa Paceville billi estendiet il-hin li originaljament kienu joperaw bih u li kien qed jikkawza lil dawn l-operaturi ammont sostanzjali ta’ kontravenzjonijiet. Il-multi kienu esagerati u kienu jikkonstitwixxu running cost ghal l-intraprizi li xogholhom hu ffukat fuq l-qadi ta’ dmirijiet permezz tal-uzu tat-triq.

Dwar l-un/loading bays il-GRTU tibqa tinsisti li dawn m’humiex bizzejjed, u li hemm qed jigu abbuzati kontinwament min xufiera irresponsabbli li ma ghandhom l-ebda rispett lejn dawn l-operaturi. Il-GRTU tibqa tishaq li l-infurzar ghandu jiffoka fuq dawn u ohrajn li qeghdin jkunu ta’ periklu u mhux tad-delivery man.

F’zewg laqghat separati li saru ricenti wahda mall-Onorevoli Parnis fejn il-GRTU ghamlitha cara li ghalkemm l-LESA qeghda taghmel dak kollu li tista sabiex b’xi mod taghti l-ahjar servizz li tista xorta wahda fadal hafna x’jsir. L-Onorevoli Parnis wieghed li ser jkun kemm riforma tal-Gvern Lokali fejn ser tara bidla fl-irwol u fil-poteri tar-regjuni. Huwa wieghed ukoll li din r-riforma ser thares l-interessi ta’ kulhadd.

F’laqghha ohra mall-LESA, l-GRTU regghet iddiskutiet fid-dettal l-kwistjoni tad-delivery man u gie deciz li l-GRTU flimkien mall-LESA torganizza laqghat mall-Kunsilli Lokali ndividwalment bil-ghan li tinstab l-ahjar soluzzjoni ta’ kif din l-materja ghandha tigi indirizzata f’kull lokal.

Giet diskussa ukoll il-possibilta ta’ network system bejn l-gvern u l-awtoritajiet koncernati fejn jidhol kwalunkwe xoghol ta’ kostruzzjoni u xoghol iehor sabiex jigu evitati konflitti bla bzonn u jigi organizzat ahjar it-traffic management.

Sadanittant l-GRTU tappoggja l-proposta fejn jidhlu pieni aktar horox fuq l-uzu tal-mobiles waqt is-sewqan.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent