logo

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises - illum, flimkien ma organizazzjonijiet nazzjonali ohra li jirrapprezentaw lin-negozji z-zghar fil-hamsa u ghoxrin (25) pajjiz membru tal-Unjoni Ewropeja,spjegat lill-kandidati Maltin li ser jikkontestaw ghall-Parlament Ewropew il-gdid, il-proposti tar-raprezentanti tal-Intraprizi z-zghar fl-Ewropa ghar-rikonoxximent u implimentazzjoni ahjar ta’ dak li jinhtiegu l-intraprizi z-zaghar Ewropej.


F’konferenza li saret illum fil-Vivaldi Hotel u li ghaliha attendew l-Kandidati li ser jikkontestew l-elezzjonijiet tat-12 ta’ Gunju 2004, s-Sur Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU spjegat il-Memorandum ghal-Elezzjonijiet Ewropej li gie approvat fit-3rdSME Summit organizzat mill-UEAPME li approvat fl-24 ta’ April 2004 fl-Luxembourg.

Il-Memorandum isemmi dak li sar tajjeb fil-Parlament Ewropew li ser jispicca fuq kwistjonijiet li jolqtu n-negozji z-zaghar. Jispjega ukoll x’kienu n-nuqqasijiet tal-Parlament Ewropew f’dan ir-rigward. L-memorandum ukoll jipprezenta numru ta’ proposti li ghandhom ikunu segwiti mill-Parlament il-gdid biex jintlahqu l-ghanijiet ta’ Lisbon u jitwettaq bis-serjeta l-European Charter for Small Enterprise.

Il-Memorandum gie pprezentat f’Malta mill-GRTU f’isem il-UEAPME – l-Organizazzjoni Ewropeja tal-Intraprizi Zaghar, Medji u tal-Artigjanat.

Matul din l-Konferenza l-Kandidati li attendew inghataw l-opportunita’ li jesprimu l-opinjoni taghhom fuq il-proposti li resqet il-GRTU f’isem il-UEAPME u f’isem l-intraprizi zaghar u medji Maltin.
ï‚· Qed nibghatlek il-punti ewlenin ta’ dan il-Memorandum.
ï‚· Kopja tal-Memorandum shih qieghed fuq il-GRTU website: www.grtu.org.mt
 
0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent