logo

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

Il-GRTU taqbel li l-gvern ghandu johloq incentivi biex min irid jibqa’ jahdem wara li jkun hallas 40 sena kontribuzzjonijiet socjali u wara li jkun ghalaq 61 sena ikun jista’ jaghmel hekk. Il-GRTU ipproponiet li dawn l-incentivi ghandu jgawdi minnhom kemm il-haddiem kif ukoll min ihaddmu u jridu talanqas ikunu ekwivalenti ghall-hlas tal-kontribuzzjoni socjali plus 10% biex jaghmel tajjeb ghal granet nieqsa l-aktar fuq mard u nuqqas ta’ produzzjoni ta’ nies ta’ eta’ kbira.

Il-GRTU izda tqies li jekk il-gvern jimponi b’ligi li s-sidien ma jkunux jistghu jwaqqfu mix-xoghol lil min ikun ghalaq 61 sena u hallas 40 sena kontribuzzjonijiet dan ikun ta’ dannu kbir ghal hafna intraprizi u negozji zghar u hafna min dawn ikollhom jaghlqu ghax fis-suq kompettiv tal-llum u ghada ma jkunux jistghu jfendu f’hafna oqsma fejn nies ta’ eta kbira ma jibqghux jifilhu ghax xoghol ta’ stress u sforz fiziku li jezistu f’hafna intraprizi zghar.

Barra minn dan il-GRTU issostni li hafna setturi tas-self employed u nies li jmexxu l-intraprizi u negozji taghhom stess, ihossu li mhux possibbli ghalihom li jibqghu jahdmu wara 61 sena eta’ u 40 sena kontribuzzjonijiet.

Il-GRTU ukoll infurmat lil Ministri li hija tqies li l-analizi ekonomika tal-gvern ghal 20 sena li gejjin hi pessimista wisq u bil-proposti tieghu dwar il-penzjonijiet il-gvern qed ikun negattiv izzejjed.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent