logo

Il-Kunsilli Ezekutivi rispettivi tal- Kamra tal-Ispizjara ta’Malta u s-Sezzjoni Dwar L-Ispizeriji Tal-GRTU, b’sodissfazzjon kbir ihabbru li illum, is-Sibt 28 ta’ Lulju, 2007 fil- Berga ta-Kastilja gie iffirmat il-ftehim mal-Gvern, li bih gie varat il-progett ta’ fejda li huwa ezempju ta’ signifikat kbir ta’solidarjeta. B’dan il-ftehim il-progett dwar il-“POYC (Pharmacy of your choice)” jew ahjar, “L-Ispizerija Tal-Ghazla Tieghek”, dawk il-pazjenti, li hafna minnhom huma anzjani, jew min jiehu hsiebhom, jew li ghandu familja bi tfal zahar, jew membru tal-familja bi bzonnijiet specjali, etc, li huma intitolati ghall-medicini taht l-att dwar is-sikurta socjali, u li sa issa kienu jigbru il-medicini taghhom mill bereg - fejn m’hemm l-ebda kuntatt ma spizjar -  dawn sejrin ikunu jistghu jaghzlu li jmorru u jirregistraw fl-ispizerija li jixtiequ huma fil- villaggi u bliet ta’ Malta u Ghawdex, organizzati skond ir-regoli dwar il-Farmacija, li dwarhom intlahaq ftehim ukoll.

 

0
0
0
s2sdefault

Il-ftehim li gie iffirmat nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju mill-GRTU f’isem is-sidien tal-ispizeriji u mill-Kamra tal-Ispizjara f’isem l-ispizjara fuq naha u l-Gvern fuq in-naha l-ohra, hu ftehim storiku ghaliex bih il-Gvern qed jinvolvi lis-sidien privati tal-ispizeriji fil-kommunita u lil ispizjara li jmexxu l-ispizerji privati biex jestendu l-facilitajiet taghhom fil-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Ghawdex lil dawk kollha li huma intitolati ghall-medicina b’xejn taht l-iskema nazzjonali tas-sahha.

 

0
0
0
s2sdefault

Fil-laqgha tal-MCESD tal-Gimgha 27 ta’ Lulju 2007 il-GRTU kompliet tinsisti mall-Gvern li fil-Budget li gej l-gvern irid ikompli irazzan in-nefqa pubblika u jkompli jirriforma s-sistema tat-taxxi biex in-nies jibqalhom aktar flus fil-but.

 

0
0
0
s2sdefault
GRTU insists that Piazza San Gorg (Palace Square), Piazza Helsien and the streets in close proximity to the centre of Valletta should remain open for parking and available on charge without any privileges whatsoever.

 

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tifrah lill- Prim Ministru bhala ministru tal-Finanzi u lill-Onorevoli Tonio Fenech fil-Ministeru tal-Finanzi tad-decizjoni ghaqlija li hadu li jestendu din l-iskema b’xahar iehor.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent